Có 1 kết quả:

ān jìng

1/1

ān jìng

phồn thể

Từ điển phổ thông

yên tĩnh, trật tự

Từ điển Trung-Anh

(1) quiet
(2) peaceful
(3) calm