Có 1 kết quả:

wán shì dà jí

1/1

wán shì dà jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

everything is finished (idiom); And there you are!