Có 1 kết quả:

wán quán dǒng de

1/1

wán quán dǒng de

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to understand completely