Có 1 kết quả:

wán hǎo

1/1

wán hǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) intact
(2) in good condition