Có 1 kết quả:

wán hǎo rú chū

1/1

wán hǎo rú chū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) intact
(2) untouched
(3) as good as before