Có 1 kết quả:

wán chéng shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

perfect tense (grammar)