Có 1 kết quả:

wán bì guī Zhào ㄨㄢˊ ㄅㄧˋ ㄍㄨㄟ ㄓㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. to return the jade annulus to Zhao (idiom); fig. to return something intact to its rightful owner