Có 1 kết quả:

wán shuì

1/1

wán shuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pay tax
(2) duty-paid