Có 1 kết quả:

Zōng kā bā

1/1

Zōng kā bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tsongkhapa (1357-1419), Tibetan religious leader, founder of the Gelugpa school 格魯派|格鲁派[Ge2 lu3 pai4]