Có 1 kết quả:

Zōng shèng hóu

1/1

Từ điển Trung-Anh

hereditary title bestowed on Confucius' descendants