Có 1 kết quả:

guān liáo zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

bureaucracy