Có 1 kết quả:

guān jūn

1/1

guān jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

official army government army