Có 1 kết quả:

guān fù yuán zhí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) restored to one's official post
(2) to send sb back to his former post