Có 1 kết quả:

guān huàn rén jiā

1/1

guān huàn rén jiā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

family of a functionary (i.e. educated middle class in Qing times)