Có 1 kết quả:

guān fāng

1/1

guān fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) government
(2) official (approved or issued by an authority)

Một số bài thơ có sử dụng