Có 1 kết quả:

guān chēng

1/1

guān chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) title
(2) official appellation