Có 1 kết quả:

guān fān

1/1

guān fān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of electronic goods) refurbished