Có 1 kết quả:

guān zhí

1/1

guān zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) an official position
(2) a job in the bureaucracy