Có 1 kết quả:

guān néng jī

1/1

guān néng jī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

functional group (chemistry)