Có 1 kết quả:

guān bàn

1/1

guān bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) government run
(2) state enterprise