Có 1 kết quả:

guān yùn hēng tōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(of a political career) everything is going smoothly (idiom)