Có 1 kết quả:

Zhòu sī dùn Zhàn dòu Xì tǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Aegis Combat System (weapons system developed for the US Navy)