Có 1 kết quả:

dìng lì

1/1

dìng lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) usual practice
(2) routine