Có 1 kết quả:

dìng zuò

1/1

dìng zuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have something made to order