Có 1 kết quả:

dìng zhì

1/1

dìng zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) custom-made
(2) made-to-order
(3) to have something custom made