Có 1 kết quả:

dìng shì

1/1

dìng shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) attitude
(2) mindset
(3) prejudice