Có 1 kết quả:

dìng xiàng

1/1

dìng xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to orientate
(2) directional
(3) directed
(4) orienteering

Một số bài thơ có sử dụng