Có 1 kết quả:

dìng xiàng péi yù

1/1

dìng xiàng péi yù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

directed breeding