Có 1 kết quả:

dìng chǎng bái

1/1

Từ điển Trung-Anh

first soliloquy (introducing opera character)