Có 1 kết quả:

dìng chǎng shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

first soliloquy text (introducing opera character)