Có 1 kết quả:

dìng duó

1/1

dìng duó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a decision
(2) to determine