Có 1 kết quả:

dìng hūn

1/1

dìng hūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 訂婚|订婚[ding4 hun1]