Có 1 kết quả:

dìng cháng tài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) constant state
(2) fixed state