Có 1 kết quả:

dìng lǜ

1/1

dìng lǜ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

scientific law