Có 1 kết quả:

dìng xīn wán

1/1

dìng xīn wán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tranquilizer
(2) sth that sets one's mind at ease