Có 1 kết quả:

dìng qíng

1/1

dìng qíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to exchange love tokens or vows
(2) to pledge one's love
(3) to get engaged