Có 1 kết quả:

dìng yú

1/1

dìng yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) set at
(2) scheduled at