Có 1 kết quả:

dìng shí

1/1

dìng shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fix a time
(2) fixed time
(3) timed (of explosive etc)