Có 1 kết quả:

dìng shí shè yǐng ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

time-lapse photography