Có 1 kết quả:

dìng shí zhōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) timer
(2) timing clock
(3) alarm clock