Có 1 kết quả:

dìng shí xìn guǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

timed detonator