Có 1 kết quả:

dìng biāo qì

1/1

dìng biāo qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

scaler