Có 1 kết quả:

dìng àn

1/1

dìng àn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reach a verdict
(2) to conclude a judgment