Có 1 kết quả:

dìng biāo

1/1

dìng biāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to calibrate (measure or apparatus)
(2) fixed coefficient