Có 1 kết quả:

dìng biāo qì ㄉㄧㄥˋ ㄅㄧㄠ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

scaler