Có 1 kết quả:

dìng diǎn qǐ yè

1/1

Từ điển Trung-Anh

a specialized enterprise