Có 1 kết quả:

dìng zhí xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

directrix of a parabola