Có 1 kết quả:

dìng shén

1/1

dìng shén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to compose oneself
(2) to concentrate one's attention

Một số bài thơ có sử dụng