Có 1 kết quả:

dìng lǐ

1/1

dìng lǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) betrothal gift
(2) bride-price