Có 1 kết quả:

dìng yuē

1/1

dìng yuē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to conclude a treaty
(2) to make an agreement
(3) contract (at bridge)

Một số bài thơ có sử dụng